• آموزش
  • page

    تفکیک قرارداد

    تفکیک قرارداد های پیمانکاری

    برای برخی قراردادها که شامل چندین موضوع کار می باشند میتوان برای چندین رشته از امتیاز آن استفاده کرد