رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  تفکیک قرارداد

  تفکیک قرارداد

  تفکیک قرارداد های پیمانکاری

  برای برخی قراردادها که شامل چندین موضوع کار می باشند میتوان برای چندین رشته از امتیاز آن استفاده کرد