رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  برای هر رشته یک نفر پرسنل با مدرک زمینه مورد نیاز است

  برای هر رشته یک نفر پرسنل با مدرک زمینه مورد نیاز است

  2) برای هر رشته یک نفر پرسنل با مدرک زمینه مورد نیاز است

  هنگام ارسال پرونده های پیمانکاری با این ایراد روبرو خواهیم شد

  جهت رفع ایراد می بایست با توجه به رشته های درخواستی به آیین نامه

  مراجعه نموده و مدرکی که در جدول مهندسین موجود است با رشته انتخابی مطابقت دهید و مدرک تحصیلی که علامت ضربدر (*) دارد برای رشته درخواستی انتخاب نمایید

  3) در سوابق شخص ..........تلاقی وجود دارد.

  جهت خرید و فروش رتبه های آماده پیمانکاری با ما تماس بگیرید.