• آموزش
 • page

  پرسنل امتیاز آور موجود

   ردیفمدرک تحصیلیسابقهرتبه دار بدون رتبه
  1مهندسی شیمی7 سال-تاسیسات
  2مکانیک7سال-تاسیسات 
  3عمران3 سالساختمان-
  4کاردان(ماشین افزار)3 سالتاسیسات-
  5مکانیک3 سال-تاسیسات
  6کشاورزی 3سال-#
  7عمران 7سال#(ساختمان)-
  8مکانیک7سال#(راه و ابنیه)-
  9مکانیک 7سال-#